บุคลากร

นายเผด็จศึก แสนุวงศ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ว่าที่ ร.ต. คมกริช สายพิณ ศศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสาร

นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์

คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคม

นายชนาธิป ชุนรัมย์

อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

นายศุภพงศ์ บุญประสม

คอ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม