หลักสูตร ระดับ ปวช.

จุดประสงค์ของหลักสูตร (ปวช.)
เมื่อศึกษาสำเร็จหลักสูตรแล้วผู้ศึกษาสามารถ
* เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานทางด้านโทรคมนาคมทั่วไป งานระบบ สื่อสาร งานระบบโทรศัพท์ และระบบงานโครงข่ายการสื่อสารข้อมูล
* เพื่อให้มีความสามารถปฏิบัติงานด้านโทรคมนาคมในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ ใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

คุณสมบัติผู้สมัคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
2. เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
4. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคในการเรียนวิชาชีพ