หลักสูตร ระดับ ปวส.

จุดประสงค์ของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

เมื่อศึกษาสำเร็จหลักสูตรแล้วผู้ศึกษาสามารถ
* ปฏิบัติงานในระดับช่างเทคนิคด้านโทรคมนาคม
* ปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมงานด้านโทรคมนาคม
* ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยวิศวกรด้านโทรคมนาคม
* ประกอบอาชีพส่วนตัวด้านโทรคมนาคม
* ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือเทียบเท่า ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
2. เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
4. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคในการเรียนวิชาชีพ