บุคลากร

 

               

 

 

 

 

นายเผด็จศึก แสนุวงศ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม

หัวหน้าแผนกวิชา
เทคโนโลยีโทรคมนาคม

       

         

ว่าที่ ร.ต. คมกริช สายพิณ

ศศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสาร

 

นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์

คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม

 

นายชนาธิป ชุนรัมย์

อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

 

นายศุภพงศ์ บุญประสม

คอ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม