การอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ของโรงเรียนในโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Read more